Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Propagácia OVP 2014

Názov projektu: Strojárske učebné profesie pre budúcnosť absolventov

 1. Cieľ projektu

  Za nedostatkové odbory vzdelávania sa pre potreby trhu práce a podniku INA SKALICA spol. s r.o., s ktorým Stredná odborná škola strojnícka Skalica niekoľko rokov spolupracuje pri odbornej príprave žiakov, považujú učebné odbory

  2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

  2433 H      obrábač kovov,

  ktorých absolventov požaduje príslušný zamestnávateľ, podnik INA SKALICA, spol. s.r.o.

  Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia neprejavujú záujem o prípravu v týchto odboroch vzdelávania. Dlhodobo je počet prijatých žiakov do 1.ročníka Strednej odbornej školy strojníckej Skalica oveľa nižší, ako je potreba trhu práce v strojárskych profesiách. Okrem študijných odborov je potrebné propagovať aj učebné odbory mechanik opravár – stroje a zariadenia, obrábač kovov. Hlavne absolventi učebného odboru 2433 H obrábač kovov sú žiadaní zo strany najväčšieho zamestnávateľa v regióne, podniku INA SKALICA spol. s r.o.

  Našim prioritným cieľom je propagovať spomínané 3-ročné učebné odbory na verejnosti v prítomnosti rodičov, žiakov základných škôl, výchovných poradcov a zástupcov podniku, v ktorom nájdu absolventi uplatnenie po ukončení štúdia na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. V rámci propagácie chceme využiť prostriedky dostupné v regióne, regionálnu tlač a televíziu, spoluprácu školy so strojárskym podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o., v ktorom naši žiaci absolvujú odborný výcvik potrebný pre ďalšie uplatnenie. Chceme ukázať verejnosti, ako sa v modernej škole spája teória s požadovanou praxou pre budúce povolanie priamo u zamestnávateľa.

  Obmedzením finančných prostriedkov školy nie je možné propagovať nedostatkové odbory vzdelávania na požadovanej úrovni.                                                                                                                                   

  Hlavné ciele projektu

 • zvýšiť záujem žiakov o nedostatkové učebné odbory 2433 H obrábač kovov a 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

 • spolupracovať s podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o. pri naplnení plánu výkonov v jednotlivých strojárskych učebných odboroch

 • propagovať strojárske profesie pre potreby trhu práce

 • zlepšiť informovanosť žiakov a rodičov o nedostatkových strojárskych odboroch pre budúci školský rok

 • spolupracovať s výchovnými poradcami základných škôl pri propagácii nedostatkových učebných odborov

 • motivovať žiakov základných škôl k výberu povolania, s ktorým nájdu uplatnenie v budúcnosti.

 

2. Charakteristika projektu

Projekt vychádza z požiadaviek partnerského strojárskeho podniku INA SKALICA, spol. s.r.o. a trhu práce pri obsadení nedostatkových strojárskych profesií. Naša škola vychováva menej absolventov ako je potrebné pre oblasť strojárskej výroby. Preto chceme prezentovať študijné a učebné odbory strojárskeho zamerania nielen v priestoroch školy ale aj priamo v podniku, kde si naši absolventi zvyšujú svoju odbornosť.

Odborné vzdelávanie a príprava na Strednej odbornej škole v Skalici sa uskutočňuje v dvoch vzdelávacích oblastiach- teoretické vzdelávaniepraktická príprava. Praktickú prípravu absolvujú žiaci študijných a učebných odborov ako odborný výcvik priamo v podniku. Cieľom projektu je propagácia a prezentácia nedostatkových učebných odborov obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia v priestoroch teoretického vyučovania, školských dielní a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa našich budúcich absolventov.

Odborné vedomosti a poznatky, ktoré žiaci  získavajú pri štúdiu odborných predmetov, predovšetkým o ručnom spracovaní kovov, strojnom trieskovom obrábaní kovových i nekovových materiálov na konvenčných obrábacích strojoch, postupoch montáže a pod. chceme prezentovať žiakom základných škôl v  pracovných dňoch praktickej prípravy. Praktickú prípravu absolvujú žiaci všetkých študijných i učebných odborov školy. Uskutočňuje sa v dielňach školy a na pracoviskách INA SKALICA, spol. s r. o., kde sa žiaci oboznamujú a zvyšujú si svoje vedomosti a zručnosti v automatizovanej prevádzke.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria