Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Podpora budovania COVaP 2016

Ciele projektu

 • zabezpečiť odbornú prípravu žiakov podľa najnovších učebných plánov a školského vzdelávacieho programu školy, na ktorej sa pripravujú pre potreby strojárskeho priemyslu a strojárskej výroby,
 • pripraviť žiakov pre potreby trhu práce v súlade s požiadavkami zamestnávateľa,
 • využitie teoretických poznatkov v odbornej praxi pre potreby strojárskeho priemyslu,
 • rozvoj praktických zručností, zvýšenie kvality prípravy žiakov pre odbornú prax,
 • motivácia žiakov k odbornej príprave, inovácia metód praktického vyučovania,
 • modernizácia školských dielní a učební pre praktické vyučovanie a odbornú prípravu,
 • vybudovanie novej odbornej učebne CNC strojov a strojárskej metrológie

 

Projekt podporený s rozpočtom 20 016,- Eur.

Vyhodnotenie_projektu_PB_COVP_2016_SOS__s_Skalica.ppt

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria