Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Grafické systémy 2015

Podľa požiadaviek zamestnávateľa, podniku INA SKALICA spol. s r.o., Školského vzdelávacieho programu STROJÁR a odborných predmetov na stredných odborných školách chceme zlepšiť podmienky prípravy strojárov na budúce povolanie. Projekt je zameraný na využívanie teoretických vedomostí a zručností v oblasti strojárskej výroby, riadenia výroby a kvality výroby.

Získané finančné prostriedky chceme použiť na rozšírenie programového vybavenia odbornej učebne (systém SYSKLASS) vo vyučovaní predmetu riadenie výroby, kde získavajú naši žiaci potrebné vedomosti a zručnosti z odborných predmetov, v riadení výroby a v technickej príprave výroby.

Systém SYSKLASS využijeme k simulácii komplexného riešenia všetkých činností technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výroby. Z dostupných systémov má systém SYSKLASS vhodné užívateľské prostredie pre potrebu výučby odborných predmetov na našej škole. Je vybavený špecializovanými nástrojmi, ktoré zefektívňujú a skvalitňujú prácu technikov, zvyšujú kvalitu vytváranej dokumentácie a poskytujú presné informácie pre správne manažérske rozhodnutia.

Prostredníctvom vyššie uvedeného systému rozšírime vedomosti a zručnosti absolventov našej školy, ktoré využijú nielen v praxi, ale i v ďalšom štúdiu na školách technického zamerania. Kontinuálne chceme prepojiť prípravy v teoretickom a praktickom vyučovaní s následným využitím poznatkov v praxi a počas ďalšieho štúdia na vysokých školách technického zamerania.

Používaním grafických systémov chceme motivovať žiakov k ďalšiemu rozvoju odborných vedomostí a zručností cez vizuálne podnety a demonštračné ukážky z oblasti strojárskej výroby. Vizualizáciou a riešením konkrétnych výrobných procesov zabezpečíme žiakom zážitkovú formu vyučovania, motivujeme ich k projektovej a súťažnej činnosti a k samostatnej a tímovej práci.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria