strojárstvo

 

2381 M strojárstvo - absolvent získa maturitné vysvedčenie


Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasic­kých strojoch a zariadeniach a progra­movacích strojoch a zariadeniach, sa­mostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovacích strojov a zariadení, pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o život­né prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samo­statného vytvorenia technickej a techno­logickej dokumentácie, pri racionálnom využívaní materiálov a energAbsolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s práv­nymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Pred­pokladá sa jeho schopnosť ďalšieho samostatného rozvoja a štúdia v odbore na zák­lade získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium Absolvent má zís­kať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria