Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Odborne a prakticky s grafickými systémami

 1. Cieľ projektu

  kontinuálne zvyšovať úroveň odborných vedomostí a zručností vo vyučovaní  odborných predmetov strojárskeho zamerania

  • zvýšiť efektívnosť vyučovania odborných predmetov s ohľadom na využívanie teoretických vedomostí a zručností v strojárskom priemysle

  • zlepšiť prepojenie teórie s praxou v spolupráci s podnikom INA SKALICA spol. s r.o.

  • riešiť praktické úlohy a zadania z odborných predmetov pre potreby odbornej praxe v priemysle

  • zlepšiť prípravu kvalifikovaných absolventov pre potreby ďalšieho rozvoja v oblasti strojárstva

  • využívať aktuálne grafické systémy pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti odborného vzdelávania

  • zvýšiť možnosť uplatnenia sa absolventov na trhu práce v strojárskych profesiách

   

 2. Charakteristika projektu

  Projekt vychádza z požiadaviek zamestnávateľa a osnov odborných predmetov na stredných odborných školách. Je zameraný na využívanie teoretických vedomostí a zručností v praktickom výcviku a v oblasti strojárskej výroby.

  Rozvoj strojárskeho priemyslu a plne automatizované prevádzky nás nútia zabezpečovať vyučovanie tak, aby sa absolventi po skončení štúdia mohli plnohodnotne začleniť do technickej praxe bez ďalšieho školenia a rekvalifikácie.

  Školský zákon a vyhláška o stredných školách priniesli aj našej škole veľa   nového. Vytvorili sme vlastný školský vzdelávací program - Strojár. V ňom špecifikujeme všetky naše strojárske odbory a reagujeme na zmeny, ktoré si vyžaduje trh práce, aby sme zabezpečili kvalitné vzdelávanie našich žiakov, najmä na základe pripomienok nášho najväčšieho odberateľa absolventov – firmy  INA SKALICA spol. s r. o.

  Finančné prostriedky by sme chceli použiť na rozšírenie programového vybavenia odbornej učebne, kde získavajú naši žiaci potrebné vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a v technickej príprave výroby, technológii obrábania.

  CAM – počítačom podporovaná výroba. Systém SprutCAM  využijeme k simulácii technológie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie). Z dostupných systémov CAM má tento systém vhodné užívateľské prostredie pre potrebu výučby odborných predmetov na našej škole. Umožňuje účinné využitie pracovného priestoru, širokú ponuku nástrojov pre manipuláciu s objektmi a obsahuje funkcie v oblasti NC, ktoré sú pripravené k použitiu na NC strojoch.

  Absolventi našej školy tieto získané vedomosti a zručnosti využijú nielen vo firme INA SKALICA spol. s r. o.,  s ktorou úzko spolupracujeme, ale aj v iných strojárenských firmách. 

   

                           

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria