DUÁLNE VZDELÁVANIE

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik - mechatronik

Budúcnosť pre strojárov!

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Počet návštev: 1090089
progeCAD

TECHNICKÉ KRESLENIE

Duálne vzdelávanie

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

BUDOVANIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STROJÁRSTVO

Myslíme na budúcnosť našich absolventov!

 • Desať mesiacov školského vyučovania je za nami. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. S veľkým očakávaním otáčame list, kde nás víta júl a po ňom august, mesiace našich letných prázdnin. Chcem sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v rôznych súťažiach. Zo srdca sa chcem poďakovať aj všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom a prajem im dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých študentov a dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé aktivity,

 • Čistenie mesta siEKO

  Dňa 25. 6. 2019 sa aj naša škola pod vedením p. Marty Pertlovej zapojila do projektu siEKO. Hlavným cieľom je upozorniť na problematiku ekológie a separáciu odpadov v meste.

  Pod vedeným triednych učiteľov Mgr. Vaculovej, Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej žiaci našej školy ráno o 9.00 hodine na námestí si vyzdvihli plastové vrecia: žltej farby – plast, modrej farby – papier, čiernej farby – komunál.

  Rozdelili sme sa do dvoch skupín. Žiaci spolu s triednou učiteľkou Mgr. Vaculovou upratovali Potočnú ulicu od hotela Sv. Michala po Pomník padlých až ku našej škole. Druhá skupinu žiakov pod vedením Mgr. Janotovej, Ing. Cintulu, Mgr. Kopálovej zbierala odpad z verejných priestranstiev od kruhového objazdu, autobusovej stanice až po našu školu.

 • Pani primátorkou Annou Miernou boli dňa 25. júna 2019 ocenení najlepší absolventi skalických základných a stredných škôl za účasti ich triednych učiteľov a rodičov. Našu školu reprezentovali Martin Marek, Erik Vojtek a Róbert Jurča. Srdečne našim absolventom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

 • Týždeň plný slnka a pohody strávili žiaci tried III.NA, III.NB a II.A v krásnom oravskom prostredí. Po dvoch náročných túrach cez Jánošíkove diery a Roháčske plesá zažili chlapci plavbu na pltiach po rieke Orave, prezreli si priestory Oravského hradu a vypočuli si zaujímavý výklad o histórii pltníctva a hradu. Posledný deň absolvovali posledný výstup do obce Vlkolínec, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Nakoniec si všetci užili aktívny relax v termálnom aquaparku Bešeňová. Oddýchnutí a plní zážitkov sa žiaci vrátili späť domov, už naplno pripravení na dvojmesačné letné prázdniny.

 • opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica sa uskutoční dňa 26. júna 2019 v čase od 13,00 do 15,00 hod.

 • Vážení rodičia,
  oznamujeme Vám, že dňa 21. 6. 2019 o 14.00 sa v budove Strednej odbornej školy strojníckej Skalica uskutočnia triedne schôdzky RZ.

  Program:
  1. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠS Skalica – v čase od 14.00 do 15.00 hod. vo vestibule školy

  Kandidátky:
  1. Božena Kolcunová – žiak I. M
  2. Gabriela Mikulová – žiak II. A

  2. Vytvorenie jednej triedy štvrtého ročníka v šk. roku 2019/2020.

  Účasť je dôležitá!
  Mgr. Katarína Zelenková, riaditeľka školy

 • ERAZMUS+

  V rámci programu ERAZMUS+ a v spolupráci so Strednou odbornou školou v Holíči sa štyria naši žiaci II. N triedy zúčastnili stretnutia partnerov v Zlatých Horách v dňoch 26. 5. 2019 – 6. 6. 2019. Takmer dvojtýždňový pobyt s mladými ľuďmi z Čiech, Slovenska a Rumunska bol zameraný na kritické myslenie a realizovaný v anglickom jazyku. Prvý kontakt žiakov našej školy s projektom ERAZMUS+ vďaka Ing. Ľ. Mičovej – riaditeľke SOŠ Holíč bol plný spokojnosti, nadšenia a nových očakávaní.

  V Skalici 13. júna 2019 Kristián Lukůvka II. N

 • ku dňu 7. 6. 2019 v zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve /ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z."/ a podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) Štatútu Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica skončilo členstvo dvoch zvolených zástupkýň rodičov v Rade školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica /"...dieťa zvoleného zástupcu prestane byť žiakom školy"/. Z tohto dôvodu v zmysle § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v spojení s ustanovením § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle čl. 5 Štatútu Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

 • Druhé kolo prijímacích skúšok

  Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že dňa 18. júna 2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok pre študijné odbory číslo 2381M strojárstvo a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

  Prijímacia skúška sa uskutoční o 8,00 hodine v priestoroch školy z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Nový študijný odbor od 1.9.2017Nový študijný odbor od 1.9.2017

2679 K mechanik-mechatronik

v systéme duálneho vzdelávania

SCHAEFFLER

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria