• Technická mechanika

    •                                          TECHNICKÁ MECHANIKA  

                                                        /Technische Mechanik, Engineering mechanics/

      

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     statika

     die Statik

     statics

     kinematika

     die Kinematik

     kinematics

     dynamika

     die Dynamik

     dynamics

     kinetika

     die Kinetik

     kinetics

     sila

     die Kraft

     force

     silový vektor

     der Kraftvektor

     force vektor

     tuhé teleso

     fester Körper

     solid

     pôsobisko

     der Angriffspunkt

     point of application

     os vektora

     die Wirkungslinie

     line of action

     modul

     der Betrag

     magnitude

     smer

     der Richtungssinn

     sense

     sila reakcie

     die Reaktionskraft

     reactive force

     väzba

     die Bindung, die Stützung

     constraint

     voľné teleso

     freigemachter Körper

     free body

     silový diagram

     zeichnerische Darstellung

     free-body diagram

     podperová reakcia

     die Auflagerreaktion

     support reaction

     sústava síl

     das Kräftesystem

     force system

     sústava rôznobežných síl

     konvergentes Kräftesystem

     concurrent force system

     sústava rovnobežných síl

     paralleles Kräftesystem

     parallel force system

     zloženie síl

     Zusammensetzen von Kräften

     composition of forces

     výslednica

     die Resultierende

     resultant

     silový rovnobežník

     das Kräfteparallelogramm

     parallelogram of forces

     silový trojuholník

     das Kraftdreieck

     triangle of forces

     silový mnohouholník

     das Krafteck

     force polygon

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     polygón

     das Seileck

     string polygon

     rovnováha síl

     das Gleichgewicht von Kräften

     equilibrium of forces

     rovnovážna sila

     die Gleichgewichtskraft

     equilibrant force

     rozloženie sily

     das Zerlegen der Kraft

     resolution of a force

     zložka sily

     die Teilkraft

     component of a force

     moment sily

     das Moment der Kraft

     moment of a force

     rameno sily

     der Hebelarm

     arm of a force

     stred momentu

     der Bezugspunkt

     moment centre

     dvojica síl

     das Kräftepaar

     couple of forces

     vzdialenosť dvojice síl

     der Kräftepaarabstand

     arm of a couple

     moment dvojice síl     M=F.a

     das Kräftepaarmoment

     moment of a couple

     vektor momentu

     der Momentvektor

     moment vector

     momentová veta

     der Momentensatz

     Varignon´s theorem

     ťažisko, statický stred

     der Schwerpunkt

     centre of gravity

     ťažisko plochy

     der Flächenschwerpunkt

     centroid of area

     rovnica rovnováhy

     die Gleichgewichtsgleichung

     equation of equilibrium

     plochý nosník

     Ebenes Fachwerk

     plane truss

     prút

     der Stab

     Bar, truss member

     kĺb

     das Gelenk

     hinge

     valček

     die Rolle

     Roller

     virtuálny posuv

     virtuelle Verrükkung

     virtual displacement

     stabilná rovnováha

     stabiles Gleichgewicht

     stable equilibrium

     nestabilná rovnováha

     labiles Gleichgewicht

     unstable equilibrium

     indiferentná rovnováha

     indifferentes Gleichgewicht

     indifferent equilibrium

     pohyb (mechanický)

     die Bewegung

     motion

     dráha

     die Bahn

     path

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     dráha, premiestnenie

     der Weg

     displacement

     čas

     die Zeit

     time

     diagram dráha - čas

     das Weg-Zeit-Diagramm

     displacement-time diagram

     rýchlosť

     die Geschwindigkeit

     velocity

     diagram rýchlosť - čas

     das Geschwindigkeit-Zeit- Diagramm

     velocity-time diagram

     zrýchlenie

     die Beschleunigung

     acceleration

     priamočiary pohyb

     geradlinige Bewegung

     rectilinear motion

     krivočiary pohyb

     krummlinige Bewegung

     curvilinear motion

     relatívny pohyb

     die Relativbewegung

     relative motion

     rovnomerný pohyb

     gleichförmige Bewegung

     uniform motion

     rovnomerne zrýchlený pohyb

     gleichförmig beschleunigte Bewegung

     uniformly accelerated motion

     translačný pohyb

     die Translation

     translation

     otáčavý rotačný pohyb

     die Rotation

     rotation

     uhol otáčania

     der Drehwinkel

     angular displacement

     uhlová rýchlosť

     die Winkelgeschwindigkeit

     angular velocity

     uhlové zrýchlenie

     die Winkelbeschleunigung

     angular acceleration

     tangenciálne dotyčnicové zrýchlenie

     die Tangentialbeschleunigung

     tangential acceleration

     normálové zrýchlenie

     die Normalbeschleunigung

     normal acceleration

     okamžitý stred rýchlosti

     der Geschwindigkeitspol

     instantaneous velocity centre

     vratný pohyb

     hin- und hergehende Bewegung

     reciprocating motion

     voľný pád

     freier Fall

     free fall

     Newtonov zákon

     Newtonsches Grundgesetz

     Newton´s law of motion

     zotrvačnosť, inercia

     die Trägheit

     Inertia

     hmotnosť

     die Masse

     mass

     zotrvačná sila

     die Trägheitskraft

     inertia force

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     d´Alembertov princíp

     das Prinzip von d´Alembert

     d´Alembert´s principle

     impulz sily

     der Impuls, der Antrieb

     impulse

     práca

     die Arbeit

     Work

     užitočná práca

     die Nutzarbeit

     useful work

     vynaložená práca

     aufgewandte Arbeit

     expended work

     účinnosť

     der Wirkungsgrad

     efficiency

     výkon

     die Leistung

     power

     energia

     die Energie

     energy

     potenciálna energia

     potentielle Energie

     potential energy

     kinetická energia

     kinetische Energie

     kinetic energy

     zákon zachovania energie

     der Energieerhaltungssatz

     principle of conservation of energy

     krútiaci moment

     das Drehmoment

     torque

     moment zotrvačnosti

     das Trägheitsmoment

     moment of inertia

     polomer zotrvačnosti

     der Trägheitsradius

     radius of gyration

     odstredivá sila

     die Zentrifugalkraft

     centrifugal force

     dostredivá sila

     die Zentripetalkraft

     centripetal force

     ráz

     der Stoß

     impact

     priamy ráz

     gerader Stoß

     direct impact

     šikmý ráz

     schiefer Stoß

     oblique impact

     centrálny ráz

     zentraler Stoß

     central impact

     dokonale pružný ráz

     elastischer Stoß

     elastic impact

     skutočný (nepružný) ráz

     wirklicher Stoß

     semielastic impact

     vzpruživosť

     die Stoß-Zahl

     coefficient of restitution

     zákon zachovania hybnosti

     der Impulserhaltungssatz

     principle of conservation of linear momentum

     moment hybnosti

     das Impulsmoment

     moment of momentum

     kmitavý pohyb

     die Schwingung

     oscillatory motion

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     kmitavý systém

     das Schwingungssystem

     oscillating system

     vibrácie, mechanické kmitanie

     die Vibration, Schwingung

     vibration

     harmonické vibrácie

     harmonische Schwingungen

     harmonic vibration

     amplitúda kmitania

     die Amplitude

     amplitude

     kruhová frekvencia

     die Kreisfrequenz

     circular frequency

     perióda kmitania

     die Periodendauer

     period of vibration

     frekvencia

     die Frequenz

     frequency

     voľné kmitanie

     freie Schwingungen

     free vibration

     vlastná frekvencia

     die Eigenkreisfrequenz

     natural frequency

     tlmené kmitanie

     gedämpfte Schwingungen

     damped oscillation

     tlmenie

     die Dämpfung

     damping

     tlmič

     der Dämpfer

     damper

     logaritmický dekrement

     logarithmisches Dekrement

     logarithmic decrement

     vynútené kmitanie

     erzwungene Schwingungen

     forced oscillation

     budiaca (vynútená) sila

     erregende Kraft

     exciting force

     koeficient dynamického zosilnenia

     die Vergrößerungsfunktion

     magnification factor

     rezonancia

     die Resonanz

     resonance

     vlastné kmitanie

     selbsterregte Schwingungen

     self-excited oscillation

     trenie

     die Reibung

     friction

     trecia sila

     die Reibungskraft

     friction force

     kolmá (normálová) sila

     die Normalkraft

     normal force

     koeficient trenia

     die Reibungszahl

     coefficient of friction

     uhol trenia

     der Reibungswinkel

     angle of friction

     šmykové trenie

     die Gleitreibung

     sliding friction

     statické trenie

     die Haftreibung

     static friction

     trenie za pohybu

     die Bewegungsreibung

     kinetic friction

     slovensky

     nemecky

     anglicky

     suché trenie

     die Festkörperreibung

     dry friction

     kvapalinové trenie

     die Flüssigkeitsreibung

     fluid friction

     medzné trenie

     die Mischreibung

     boundary friction

     valivé trenie

     die Rollreibung

     rolling friction

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zdroj:   Vladimír Švarc a kol., Ilustrovaný strojársky slovník, Vydavateľstvo ALFA, Bratislava 1990