• Grafické systémy v OVP 2014

    • Odborne a prakticky s grafickými systémami

     1. Cieľ projektu

      kontinuálne zvyšovať úroveň odborných vedomostí a zručností vo vyučovaní  odborných predmetov strojárskeho zamerania

      • zvýšiť efektívnosť vyučovania odborných predmetov s ohľadom na využívanie teoretických vedomostí a zručností v strojárskom priemysle

      • zlepšiť prepojenie teórie s praxou v spolupráci s podnikom INA SKALICA spol. s r.o.

      • riešiť praktické úlohy a zadania z odborných predmetov pre potreby odbornej praxe v priemysle

      • zlepšiť prípravu kvalifikovaných absolventov pre potreby ďalšieho rozvoja v oblasti strojárstva

      • využívať aktuálne grafické systémy pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti odborného vzdelávania

      • zvýšiť možnosť uplatnenia sa absolventov na trhu práce v strojárskych profesiách

       

     2. Charakteristika projektu

      Projekt vychádza z požiadaviek zamestnávateľa a osnov odborných predmetov na stredných odborných školách. Je zameraný na využívanie teoretických vedomostí a zručností v praktickom výcviku a v oblasti strojárskej výroby.

      Rozvoj strojárskeho priemyslu a plne automatizované prevádzky nás nútia zabezpečovať vyučovanie tak, aby sa absolventi po skončení štúdia mohli plnohodnotne začleniť do technickej praxe bez ďalšieho školenia a rekvalifikácie.

      Školský zákon a vyhláška o stredných školách priniesli aj našej škole veľa   nového. Vytvorili sme vlastný školský vzdelávací program - Strojár. V ňom špecifikujeme všetky naše strojárske odbory a reagujeme na zmeny, ktoré si vyžaduje trh práce, aby sme zabezpečili kvalitné vzdelávanie našich žiakov, najmä na základe pripomienok nášho najväčšieho odberateľa absolventov – firmy  INA SKALICA spol. s r. o.

      Finančné prostriedky by sme chceli použiť na rozšírenie programového vybavenia odbornej učebne, kde získavajú naši žiaci potrebné vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a v technickej príprave výroby, technológii obrábania.

      CAM – počítačom podporovaná výroba. Systém SprutCAM  využijeme k simulácii technológie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie). Z dostupných systémov CAM má tento systém vhodné užívateľské prostredie pre potrebu výučby odborných predmetov na našej škole. Umožňuje účinné využitie pracovného priestoru, širokú ponuku nástrojov pre manipuláciu s objektmi a obsahuje funkcie v oblasti NC, ktoré sú pripravené k použitiu na NC strojoch.

      Absolventi našej školy tieto získané vedomosti a zručnosti využijú nielen vo firme INA SKALICA spol. s r. o.,  s ktorou úzko spolupracujeme, ale aj v iných strojárenských firmách.