• Enviroprojekt 2014

    • Názov projektu: Ekostrojár

     1. Cieľ projektu:

     Dať do pozornosti študentov problematiku životného prostredia, poznať a chápať vzťah človek – príroda.  Metódou hľadania informácií a spoznávania okolitého prírodného prostredia, získavania a spracovávania informácií aktívne zapojiť študentov do procesu   utvárania postojov v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania. Zároveň chceme rozvíjať zručnosti študentov pri riešení problémov, plánovaní a prezentácii projektov, formovať správny názor na environmentálne problémy.

     Strategické ciele projektu:

     • aktívna účasť študentov na spoznávaní okolia k danej problematike

     • prehĺbiť poznatky o alternatívnych zdrojoch energie a chápať význam racionálnych postojov

     • zapojiť študentov do vlastnej tvorby ústnych a písomných prezentácií

     • zorganizovať súťaž na tému „Alternatívne zdroje energie“ -prebieha celoročne

     • pripraviť výstavné panely v ekoučebni a priestoroch školy

     • projektovo zamerať výchovno-vzdelávaciu prácu k rozvoju osobnosti žiaka

     • analyzovať a interpretovať informácie o životnom prostredí

     • rozvíjať spolupráce s ďalšími školami v regióne

      

     Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:

     V rámci environmentálnych projektov chceme spolupracovať s/so:

     • žiakmi stredných škôl v regióne

     • Občianskym združením VROM – podieľa sa na spolufinancovaní projektov

      

     2. Charakteristika projektu

     • popis projektu

     Projekt vychádza z požiadaviek osnov environmentálnej výchovy na stredných školách, pričom sa zameriava na oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie. Spracovanie  informácií vo forme seminárnych prác, prezentácií v písomnej a elektronickej podobe  majú priblížiť študentom aktuálny stav v danej problematike. Práce študentov chceme zverejniť na webovej stránke školy.

     Projektom chceme nadviazať na činnosť a úspech študentov SOŠ strojníckej Skalica v projekte „PLAY ENERGY“( Enel-Slovenské elektrárne ) a ENERSOL v posledných ročníkoch súťaží a rozvíjať ich záujem o danú problematiku.

     Environmentálna výchova sleduje problematiku obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, pričom poukazuje na problémy našej planéty. Aj my sme sa zodpovedne postavili k danej téme. Našou úlohou je oboznámiť študentov a zvýšiť ich záujem o aktuálny stav v našom regióne, preskúmať okolie. Zároveň chceme preskúmať mieru využívania alternatívnych zdrojov, ich pozitíva a negatíva vo vzťahu k životnému prostrediu.

     • výstupy projektu

                Prostriedky (aktivity) na dosiahnutie cieľa:

     • zostavenie harmonogramu projektovej práce

     • oslovenie ďalších škôl a zariadení v regióne

     • príprava panelov a priestorov na prezentáciu súťažných prác

     • zorganizovanie náučnej prednášky pre žiakov

     • vydanie letáku o projektovej práci študentov

     • výstava súťažných prác v ekoučebni

     • rozšírenie knižného fondu

     • spracovanie vlastnej dokumentácie z terénu

      Kvalitatívne výstupy projektu:

     • uvedomiť si význam vzťahu medzi človekom a okolitým prostredím

     • upozorniť na pozitívnu a negatívnu stránku zásahu človeka do prírody

     • uvedomiť si, ako ohrozuje vedecko-technický pokrok naše životné prostredie

     • zmapovanie nášho okolia

     • spoznať okolie v súvislosti s využívaním alternatívnych zdrojov energie

     • prehĺbiť poznatky a zdokumentovať súčasné využitie alternatívnych zdrojov

      energie

     • nadviazať na poznatky študentov v projekte „Play Energy“( Enel - Slovenské elektrárne )

     • nadviazať na poznatky úspešných študentov v projekte ENERSOL

      Kvantitatívne výstupy projektu:

     • naša učebňa – náš obraz: vlastná tvorba

     • zvýšiť iniciatívu študentov a učiteľov v danej problematike

     • rozšírenie knižného fondu

     • spoluúčasť ďalších škôl regiónu

     • aktívna účasť pedagógov pri realizácii prezentácií

     • osloviť predstaviteľov mesta