• Zváračská dielňa 2014

    • Projekt: Zváračská dielňa

     1. Cieľ

     • zrekonštruovať priestory bývalej zvarovne v priestoroch praktického vyučovania v školských dielňach Strednej odbornej školy strojníckej Skalica

     • modernizovať praktické vyučovanie pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v odbornom predmete technológia – technológia zvárania

     • zvýšiť kvalitu praktického vyučovania pre potreby vyučovania technológie zvárania

     • zabezpečiť žiakom podmienky pre kvalitnú prípravu

     • estetizácia a úprava priestorov zváračských dielní

     • implementácia moderných metód vyučovania do odborného výcviku

     • prepojenie teoretického vyučovania s odborným výcvikom pre potreby uplatnenia sa v odbornej praxi a profesiách

     • zakomponovať do teoretického vyučovania nadobúdanie vedomostí a zručností v oblasti zvárania

      

     2. Charakteristika

         V roku 2012 bol Školský vzdelávací program STROJÁR rozšírený o nový 4-ročný študijný odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Stredná odborná škola strojnícka Skalica vychádzala z potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov. Súčasťou študijného programu je predmet technológia, na ktorý nadväzuje odborný výcvik. V rámci odborného výcviku majú žiaci nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti z technológie zvárania. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať zváračskú dielňu, v ktorej naplníme obsah odborného vzdelávania v danom študijnom odbore od 3.ročníka – od 1.septembra 2014.

     Predmet technológia poskytuje žiakom odborné technické vedomosti o ručnom spracovaní kovov, o jednotlivých technológiách strojového trieskového obrábania, o číslicovo riadených obrábacích strojoch a ich nastavovaní a o nekonvenčných metódach obrábania. Obsahom predmetu je aj tvorba technologických postupov a optimalizácia rezných pomerov.

     V oblasti strojového obrábania cieľové vedomosti spočívajú v poznaní fyzikálnej podstaty procesu trieskového obrábania, voľby rezných pomerov pre rôzne materiály obrobku pri obrábaní rôznymi nástrojmi, v znalosti technológie jednotlivých spôsobov obrábania, ktoré sú okrem znalosti programovania predpokladom pre tvorbu riadiacich programov CNC strojov. Na dosiahnutie predpísaných vlastností obrobku je potrebné poznať aj nekonvenčné metódy obrábania. Cieľové zručnosti spočívajú v správnej voľbe technologického postupu pre jednotlivé spôsoby obrábania, vo využívaní technickej dokumentácie, STN a príslušných predpisov a prevádzkových podmienok. Správnou voľbou technologického postupu, spôsobu upínania obrobku a nástroja je žiak schopný zaručiť aj bezpečnú prevádzku stroja. 

     Žiak študijného odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení získava potrebné vedomosti a zručnosti z technológie brúsenia, frézovania, sústruženia a zvárania. Jednotlivé tematické celky učiva sú prepojené s praktickým vyučovaním. Pre praktické vyučovanie nie je v priestoroch školských dielní vybudovaná zváračská dielňa, v ktorej majú žiaci daného študijného odboru získať praktické vedomosti a zručnosti v oblasti technológie zvárania.