• Mladí florbalisti 2014 a 2015

     1. Názov projektu: Mladí florbalisti medzi strojármi

       

     2. Ciele projektu:

     3. efektívne zlepšiť podmienky pre žiakov tried s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej prípravy

     4. zlepšiť prípravu žiakov na športové súťaže a podujatia so zameraním na florbal

     5. zvýšiť fyzickú zdatnosť mladých florbalistov

     6. rozvíjať pohybové schopnosti žiakov so zameraním na šport

     7. vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj florbalu v športových triedach

     8. zvýšiť kvalitu prípravy vo vyučovacom procese v rámci telesnej a športovej prípravy

     9. rozvíjať prípravu žiakov na florbalové podujatia organizované v rámci školy, regiónu a kraja

     10. klásť dôraz na podporu športovej aktivity žiakov v mimoškolských športových aktivitách

     11. rozvíjať športové povedomie žiakov v rámci školskej a mimoškolskej športovej činnosti

     12. efektívne rozvíjať spoluprácu medzi skalickými školami v organizácii športových podujatí zameraných na florbal

     13. pravidelne organizovať športové podujatia pre žiakov skalických stredných škôl

      

     1. Charakteristika projektu

       

      Stredná odborná škola strojnícka Skalica napĺňa od roku 2009 školský vzdelávací program aj v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej prípravy. V súčasnosti má škola otvorenú jednu športovú triedu v každom ročníku a v rámci programu sa snaží spĺňať podmienky športovej prípravy a práce s talentovanou športovou mládežou.

      V oblasti športu plníme úlohy a napĺňame školský vzdelávací program tak, aby sme vytvorili čo najlepšie zázemie pre mladých zanietených športovcov. Nielen odborné, ale aj materiálno-technické zabezpečenie je pre školu finančne náročné, preto je škola odkázaná na podávanie žiadostí o financovanie projektov. V posledných rokoch sme sa zamerali na dobudovanie a technické vybavenie posilňovne pre žiakov a učiteľov. V súčasnosti rozvíjame športové povedomie žiakov v oblasti športových aktivít zameraných na futbal a florbal.   Už niekoľko rokov sa usilujeme efektívne získať a využívať finančné prostriedky k tomu, aby sme v oblasti športu vytvárali podnetnejšie a kvalitnejšie podmienky pre mladé a nádejné talenty, podporovali ich usilovnosť, zanietenosť a cieľavedomosť.

      Šport v meste Skalica bol, je a bude neodmysliteľnou súčasťou života mladých aktívnych ľudí, ktorí vo voľnom čase rozvíjajú svoj športový talent. Základňa našich futbalistov a florbalistov z kruhu mladých strojárov sa rozširuje, čo si vyžaduje aj materiálno-technické zabezpečenie, zakúpenie športového vybavenia k tomu, aby sme mohli rozvíjať športové aktivity žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a mimoškolskom čase v rámci záujmových krúžkov.

      Naši mladí športovci reprezentujú Strednú odbornú školu strojnícku Skalica a zároveň aj mesto Skalica na rôznych športových podujatiach organizovaných nielen v rámci regiónu ale aj kraja. Našou snahou je, aby nás reprezentovali čo najlepšie, preto je potrebné pripraviť a zabezpečiť vyučovanie tak, aby mali vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky pre športovú prípravu.

      Pozornosť budeme venovať hlavne motivácii žiakov a výchovno-vzdelávací proces chceme smerovať k rozvoju individuálnych zručností a schopností talentovaných žiakov, k ich lepšej príprave v oblasti telesnej a športovej prípravy. Aktivita žiakov športových tried je prvoradá a potrebná k rozvoju ich charakterových a vôľových vlastností, ale aj k ich duševnej a fyzickej kondícii. Optimálnym a diferencovaným prístupom chceme dosiahnuť mravný rozvoj žiakov, ich produktivitu a tvorivosť, systematický prístup k vytýčeným cieľom a úlohám k dosiahnutiu kvality vyučovania telesnej a športovej prípravy.

            Projekt je určený na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou, zameraných na znižovanie vplyvu negatívnych vplyvov v spoločnosti mladých ľudí. Našim cieľom je ochrana mladých talentov pred negatívnymi javmi, nakoľko šport a športové aktivity sú fenoménom, ktorý spĺňa tento účel.