• ELITE 2014

    • Modernizácia odbornej prípravy strojárov

      

     Nedostatkom praktického vyučovania je pretrvávajúce klasické vyučovanie bez potrebného technického a moderného vybavenia odborných učební. Na základe prehodnotenia metód a foriem praktického vyučovania je nevyhnutné modernizovať učebne a priestory praktického vyučovania najmä v novom študijnom odbore so zameraním na programovanie a vizuálnu prezentáciu učiva. Bez potrebného technického vybavenia nie je žiak schopný nadobúdať praktické zručnosti pri programovaní. Dôležitou súčasťou úspešného vychovávania absolventov je otázka motivácie a ich aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, rozvoj samostatnosti a kreatívneho myslenia vo vyučovaní. Z hľadiska koncepcie rozvoja školy sa snažíme viesť žiakov k tvorivému učeniu a plnohodnotnému rozvoju so zreteľom na individuálne možnosti a schopnosti. Prenikaním vedy a techniky do výroby, zavádzanie automatizovaných systémov riadenia nás núti modernizovať aj výchovno-vzdelávací proces, ak chceme vychovávať plnohodnotných absolventov v oblasti programovania.

     Cieľovou skupinou projektu sú žiaci študijných odborov so strojárskym zameraním, predovšetkým žiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorí sa pripravujú počas štúdia pre potreby a prácu v automatizovaných prevádzkach.

      Žiakom chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu pre potreby práce v priemysle. Novým vybavením odbornej učebne potrebnou didaktickou technikou budú mať možnosť nadobúdať vedomosti a zručnosti v oblasti programovania technologických postupov, strojových súčiastok, technického kreslenia a strojárskej technológie. Interaktívnym vyučovaním sa žiaci naučia potrebné odborné predmety zaujímavou formou, ktorá u nich vzbudzuje záujem o osobnostný a odborný rozvoj. Výchovno-vzdelávací proces bude z odborného hľadiska aktuálnejší, efektívnejší a optimalizovaný z hľadiska technického rozvoja žiaka. Žiaci budú mať možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti k úspešnému vykonaniu maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky. Prostredníctvom modernej didaktickej techniky chceme pripravovať žiakov tak, aby boli schopní vyrovnávať sa s meniacimi a náročnejšími požiadavkami technologickej praxe v priemysle. Popri vedomostiam, spôsobilostiam a zručnostiam sa musí každý žiak vyznačovať samostatnou a tvorivou prácou, ktorej súčasťou je intuitívne myslenie a aktívne osvojovanie si nových poznatkov vo vzťahu k svojej profesii. To je možné docieliť len moderným vybavením odborných učební, v ktorých je možné vyučovať vo vzťahu k praktickým zručnostiam.

     Inovácia a racionalizácia vyučovacieho procesu vedie žiakov k aktívnej práci a samostatnému poznávaniu.

     Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je predovšetkým motivácia žiakov k nadobúdaniu odborných vedomostí a zručností pre potreby strojárskeho priemyslu, preverovanie ich vedomostí a zručností inovatívnym spôsobom vyučovania, fixácia učiva primeraným spôsobom s ohľadom na možnosti a schopnosti žiakov a následné diagnostikovanie získaných vedomostí.

     Pri výchove a vzdelávaní budúcich strojárov a programátorov uplatňujeme požiadavky odbornej praxe s teoretickými znalosťami. Učivo je prepracované do didaktického systému, ktorý vychádza z aktuálnych potrieb pre odbornú prax. Každé učivo odborných predmetov obohacuje žiaka nielen vedomostne, ale zároveň ho pripravuje pre prácu v automatizovaných prevádzkach priemyslu. Poznanie žiakov neustále prehlbujeme a obohacujeme na základe konkrétnej praktickej činnosti, spolupracujeme s podnikmi na ďalšom uplatnení našich absolventov v praxi. Absolventi tak majú možnosť uplatnenia vo svojom odbore v našom regióne vo viacerých prevádzkach strojárskych a iných podnikov. Cieľavedomým uplatnením absolventov v praxi nevychovávame nezamestnaných ale aktívnych mladých ľudí, ktorí nájdu uplatnenie vo svojom odbore.