• ELITE 2015

    • Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti

     programovania CNC-strojov

      

     Projekt vychádza z požiadaviek zamestnávateľov v oblasti strojárskej výroby pre potrebu vzdelávania v predmete Programovanie CNC-strojov, ktorý bude prioritou aj v rámci rozvoja výchovy a vzdelávania v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo pri SOŠ strojníckej Skalica. Škola dlhodobo pripravuje žiakov a zamestnancov strojárskej výroby pre ďalšie uplatnenie v praxi podľa potrieb trhu práce. Jednou z úloh Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bolo SOŠ strojníckej Skalica schválené od 14.7.2015 na 5 rokov, bude aj celoživotné vzdelávanie s cieľom pripraviť pre výrobné podniky kvalifikovanú pracovnú silu. Našim cieľom bude získať akreditáciu pre vzdelávanie v oblasti programovania CNC-strojov a poskytovanie vzdelávania žiakom, učiteľom a zamestnancom strojárskej výroby v tejto oblasti na základe požiadavky hlavne podniku INA SKALICA spol. s r.o., ktorý zamestnáva našich absolventov. Preto je potrebné modernizovať priestory učebne programovania CNC-strojov a zabezpečenie softwaru na uvedené aktivity.

      

     Hlavnými cieľmi projektu je kontinuálne zvyšovanie úrovne odborných vedomostí a praktických zručností vo vyučovaní programovania CNC-strojov, zvýšenie efektívnosti vyučovania daného predmetu s ohľadom na úzke prepojenie teórie s praxou, riešenie praktických úloh a zadaní pre potreby odbornej praxe v strojárskej výrobe, príprava učiteľov a žiakov podľa požiadaviek zamestnávateľa, rozvoj stredného odborného vzdelávania v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, zvyšovanie možnosti uplatnenia absolventov bez potreby ďalšej rekvalifikácie. Našou úlohou je modernizovať priestory odbornej učebne programovania CNC-strojov tak, aby spĺňala potrebný štandard na prípravu kvalifikovaných odborníkov pre strojársky priemysel.

      V súčasnosti disponuje škola len malou učebňou programovania CNC-strojov s kapacitou 8 miest pre žiakov, čo je nedostatočné, nakoľko za posledné dva roky sa zvýšil počet žiakov prijatých do  1.ročníka študijných odborov strojárskeho zamerania. Našim cieľom je zvýšiť kapacitu na 12 miest a rozšíriť tak učebňu o potrebné  technické vybavenie. Učebňu je potrebné pripraviť tak, aby mohla slúžiť aj na celoživotné vzdelávanie učiteľov a  absolventov školy, ktorí sa zamestnajú v strojárskych podnikoch. Škola začala spolupracovať s ÚPSVaR v rámci rekvalifikácie  dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa môžu uplatniť na trhu práce, ak získajú potrebné vzdelanie zo strojárskych predmetov v rámci rekvalifikačného kurzu Obrábač kovov. Súčasťou vzdelávania je aj programovanie CNC-strojov.

     V rámci projektu chceme modernizovať odbornú učebňu aj pre potreby mimoškolských aktivít žiakov a pre prácu s talentovanou mládežou. Škola zaznamenala za posledné dva roky výborné výsledky v strojárskej súťaži ZENIT na celoslovenskej úrovni v kategórii jednotlivcov a v kategórii zmiešaných družstiev žiakov stredných a základných škôl. V tejto činnosti chceme pokračovať aj v budúcnosti a jej súčasťou bude aj spolupráca so základnými školami v oblasti prezentácie a propagácie nedostatkových strojárskych odborov. Učebňa slúži aj pre záujemcov, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu v oblasti strojárstva v rámci dvojročného nadstavbového štúdia na našej škole.

     Vzdelávanie v zmodernizovanej učebni je potrebné aj z dôvodu vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania na základe podpísanej zmluvy od 1.9.2015 v odbore 2411 K mechanik nastavovač pre 24 žiakov. Takže pri delení žiakov na dve skupiny je potrebné zabezpečiť 12 miest s potrebným vybavením v odbornej učebni programovania CNC-strojov.