• Grafické systémy 2015

    • Podľa požiadaviek zamestnávateľa, podniku INA SKALICA spol. s r.o., Školského vzdelávacieho programu STROJÁR a odborných predmetov na stredných odborných školách chceme zlepšiť podmienky prípravy strojárov na budúce povolanie. Projekt je zameraný na využívanie teoretických vedomostí a zručností v oblasti strojárskej výroby, riadenia výroby a kvality výroby.

     Získané finančné prostriedky chceme použiť na rozšírenie programového vybavenia odbornej učebne (systém SYSKLASS) vo vyučovaní predmetu riadenie výroby, kde získavajú naši žiaci potrebné vedomosti a zručnosti z odborných predmetov, v riadení výroby a v technickej príprave výroby.

     Systém SYSKLASS využijeme k simulácii komplexného riešenia všetkých činností technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výroby. Z dostupných systémov má systém SYSKLASS vhodné užívateľské prostredie pre potrebu výučby odborných predmetov na našej škole. Je vybavený špecializovanými nástrojmi, ktoré zefektívňujú a skvalitňujú prácu technikov, zvyšujú kvalitu vytváranej dokumentácie a poskytujú presné informácie pre správne manažérske rozhodnutia.

     Prostredníctvom vyššie uvedeného systému rozšírime vedomosti a zručnosti absolventov našej školy, ktoré využijú nielen v praxi, ale i v ďalšom štúdiu na školách technického zamerania. Kontinuálne chceme prepojiť prípravy v teoretickom a praktickom vyučovaní s následným využitím poznatkov v praxi a počas ďalšieho štúdia na vysokých školách technického zamerania.

     Používaním grafických systémov chceme motivovať žiakov k ďalšiemu rozvoju odborných vedomostí a zručností cez vizuálne podnety a demonštračné ukážky z oblasti strojárskej výroby. Vizualizáciou a riešením konkrétnych výrobných procesov zabezpečíme žiakom zážitkovú formu vyučovania, motivujeme ich k projektovej a súťažnej činnosti a k samostatnej a tímovej práci.