• Propagácia OVP 2015

    • Našim cieľom je propagovať učebné odbory strojárskeho zamerania, hlavne

           2433 H      obrábač kovov,

      

     ktorých absolventi nájdu uplatnenie v partnerskom podniku INA SKALICA spol. s r.o.

     Aktivitami spojenými so súťažou pre žiakov základných škôl v priestoroch našich školských dielní sa budeme snažiť zvýšiť záujem o prípravu v týchto odboroch vzdelávania. Dlhodobo je počet prijatých žiakov v odboroch strojárskeho zamerania oveľa nižší, ako je potreba trhu práce v strojárskych profesiách a požiadavky zamestnávateľov. Posledné roky sme sa zamerali na propagovanie učebného odboru obrábač kovov.

     Absolventi učebného odboru 2433 H obrábač kovov sú žiadaní zo strany najväčšieho

     zamestnávateľa v regióne, podniku INA SKALICA spol. s r.o. a ďalších podnikov, ktoré nás oslovujú s požiadavkou na výchovu a vzdelávanie žiakov hlavne v učebnom odbore 2433 H obrábač kovov.

     Prioritným cieľom je propagácia učebných odborov s nedostatkovým počtom absolventov na verejnosti v prítomnosti rodičov, žiakov základných škôl, výchovných poradcov a zástupcov podniku, v ktorom nájdu absolventi uplatnenie po ukončení štúdia na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. Aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou chceme realizovať v regióne, cez regionálnu tlač a televíziu, uplatniť spoluprácu školy so strojárskym podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o., ktorý už niekoľko rokov zabezpečuje odborný výcvik potrebný pre ďalšie uplatnenie absolventov. Chceme ukázať verejnosti, ako sa v modernej škole spája teória s požadovanou praxou pre budúce povolanie priamo u zamestnávateľa.

      

     Hlavné ciele projektu

     • spolupracovať s podnikom INA SKALICA, spol. s.r.o. pri nábore žiakov základných škôl a rozvoji technických zručností žiakov
     • prezentovať potrebu výchovy a vzdelávania v učebných odboroch strojárskeho zamerania
     • zlepšiť informovanosť žiakov a rodičov o nedostatkových strojárskych odboroch
     • spolupracovať s výchovnými poradcami základných škôl pri propagácii nedostatkových učebných odborov
     • motivovať žiakov základných škôl k potrebe vzdelávania v učebných odboroch mechanik opravár - stroje a zariadenia a obrábač kovov
     • zorganizovať technickú súťaž zručností žiakov základných škôl v priestoroch školských dielní SOŠ strojníckej Skalica