• Ciele OZ VROM

    •  

     Občianske združenie VROM


     • Názov občianskeho združenia pôsobiaceho v Slovenskej republike je VROM
      (
      Všestranný Rozvoj Osobnosti Mládeže )
     • Sídlom VROM  je: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
                                    Pplk.Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
     • Stanovy OZ boli prijaté Valným zhromaždením 18.11.2003
     • Dňa 8.júla 2005 zanikla samostatná činnosť ZRPŠ a všetky jeho aktivity a hospodárenie sa stali súčasťou OZ VROM

     • Charakteristika  občianskeho združenia:
      Občianske združenie VROM  je nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia zastupujúca záujmy žiakov, ich rodičov a zamestnancov školy, podieľajúcich sa na hlavnej činnosti školy - príprava mládeže na budúce povolanie.

       
     • Hlavné ciele združenia:
      1. Prezentovanie žiakov, ich rodičov, pedagogických a ostatných pracovníkov.
      2. Zvyšovanie úrovne vzdelávania zabezpečovaním nových a moderných
          učebných pomôcok.
      3. Podpora a rozvoj záujmovej, športovej a kultúrnej činnosti žiakov.
      4. Zabezpečovanie účasti žiakov na školských akciách mimo sídla školy.
      5. Podpora žiakov zo slabších sociálnych podmienok.
      6. Odmeňovanie žiakov dosahujúcich výborné študijné výsledky.
      7. Vydávanie školského časopisu a publikácií, ktoré informujú
      o činnosti školy a združenia  
         
                 Bližšie informácie o občianskom združení VROM  získate:   


     034/6645275  p. Mihálová Monika