• Členstvo

    •  

      

     Členstvo


     1. Členstvo vo VROM  je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
          alebo  
     právnická osoba. Fyzická osoba  mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom združenia  so súhlasom  
          zákonného zástupcu.


     2. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo združenia.

      

     3.  Po pričlenení ZRPŠ k OZ  8.7.2005 sú členmi OZ VROM zákonní zástupcovia žiakov 
          
     počas ich štúdia na našej škole.

      

     4. Členský príspevok sa platí každoročne spôsobom určeným valným zhromaždením 
         
     vo výške odhlasovaného  rodičovského príspevku do ZRPŠ.

      

     Práva členov


     1. Byť informovaný o činnosti a hospodárení VROM.
     2. Zúčastňovať sa práce a podujatí VROM.
     3. Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti.
     4. Navrhovať kandidátov do orgánov VROM.
     5. Po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov VROM