Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

Enviroprojekt 2014

Názov projektu: Ekostrojár

1. Cieľ projektu:

Dať do pozornosti študentov problematiku životného prostredia, poznať a chápať vzťah človek – príroda.  Metódou hľadania informácií a spoznávania okolitého prírodného prostredia, získavania a spracovávania informácií aktívne zapojiť študentov do procesu   utvárania postojov v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania. Zároveň chceme rozvíjať zručnosti študentov pri riešení problémov, plánovaní a prezentácii projektov, formovať správny názor na environmentálne problémy.

Strategické ciele projektu:

 • aktívna účasť študentov na spoznávaní okolia k danej problematike

 • prehĺbiť poznatky o alternatívnych zdrojoch energie a chápať význam racionálnych postojov

 • zapojiť študentov do vlastnej tvorby ústnych a písomných prezentácií

 • zorganizovať súťaž na tému „Alternatívne zdroje energie“ -prebieha celoročne

 • pripraviť výstavné panely v ekoučebni a priestoroch školy

 • projektovo zamerať výchovno-vzdelávaciu prácu k rozvoju osobnosti žiaka

 • analyzovať a interpretovať informácie o životnom prostredí

 • rozvíjať spolupráce s ďalšími školami v regióne

 

Cieľové skupiny a lokalizácia projektu:

V rámci environmentálnych projektov chceme spolupracovať s/so:

 • žiakmi stredných škôl v regióne

 • Občianskym združením VROM – podieľa sa na spolufinancovaní projektov

 

2. Charakteristika projektu

 • popis projektu

Projekt vychádza z požiadaviek osnov environmentálnej výchovy na stredných školách, pričom sa zameriava na oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie. Spracovanie  informácií vo forme seminárnych prác, prezentácií v písomnej a elektronickej podobe  majú priblížiť študentom aktuálny stav v danej problematike. Práce študentov chceme zverejniť na webovej stránke školy.

Projektom chceme nadviazať na činnosť a úspech študentov SOŠ strojníckej Skalica v projekte „PLAY ENERGY“( Enel-Slovenské elektrárne ) a ENERSOL v posledných ročníkoch súťaží a rozvíjať ich záujem o danú problematiku.

Environmentálna výchova sleduje problematiku obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, pričom poukazuje na problémy našej planéty. Aj my sme sa zodpovedne postavili k danej téme. Našou úlohou je oboznámiť študentov a zvýšiť ich záujem o aktuálny stav v našom regióne, preskúmať okolie. Zároveň chceme preskúmať mieru využívania alternatívnych zdrojov, ich pozitíva a negatíva vo vzťahu k životnému prostrediu.

 • výstupy projektu

           Prostriedky (aktivity) na dosiahnutie cieľa:

 • zostavenie harmonogramu projektovej práce

 • oslovenie ďalších škôl a zariadení v regióne

 • príprava panelov a priestorov na prezentáciu súťažných prác

 • zorganizovanie náučnej prednášky pre žiakov

 • vydanie letáku o projektovej práci študentov

 • výstava súťažných prác v ekoučebni

 • rozšírenie knižného fondu

 • spracovanie vlastnej dokumentácie z terénu

  Kvalitatívne výstupy projektu:

 • uvedomiť si význam vzťahu medzi človekom a okolitým prostredím

 • upozorniť na pozitívnu a negatívnu stránku zásahu človeka do prírody

 • uvedomiť si, ako ohrozuje vedecko-technický pokrok naše životné prostredie

 • zmapovanie nášho okolia

 • spoznať okolie v súvislosti s využívaním alternatívnych zdrojov energie

 • prehĺbiť poznatky a zdokumentovať súčasné využitie alternatívnych zdrojov

  energie

 • nadviazať na poznatky študentov v projekte „Play Energy“( Enel - Slovenské elektrárne )

 • nadviazať na poznatky úspešných študentov v projekte ENERSOL

  Kvantitatívne výstupy projektu:

 • naša učebňa – náš obraz: vlastná tvorba

 • zvýšiť iniciatívu študentov a učiteľov v danej problematike

 • rozšírenie knižného fondu

 • spoluúčasť ďalších škôl regiónu

 • aktívna účasť pedagógov pri realizácii prezentácií

 • osloviť predstaviteľov mesta

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola strojnícka
  Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
 • 034/6645274 škola - sekretariát
  034/6644979 školské dielne
  034/6645362 vrátnica

Fotogaléria