Grafické systémy v OVP 2014 Propagácia OVP 2014 Enviroprojekt 2014 Zváračská dielňa 2014 Mladý tvorca 2014 Mladí florbalisti 2014 a 2015 ELITE 2014 ELITE 2015 Grafické systémy 2015 Propagácia OVP 2015 Mladý tvorca 2016 Cena OZ SPECTRA 2016 Podpora budovania COVaP 2016

ELITE 2014

Modernizácia odbornej prípravy strojárov

 

Nedostatkom praktického vyučovania je pretrvávajúce klasické vyučovanie bez potrebného technického a moderného vybavenia odborných učební. Na základe prehodnotenia metód a foriem praktického vyučovania je nevyhnutné modernizovať učebne a priestory praktického vyučovania najmä v novom študijnom odbore so zameraním na programovanie a vizuálnu prezentáciu učiva. Bez potrebného technického vybavenia nie je žiak schopný nadobúdať praktické zručnosti pri programovaní. Dôležitou súčasťou úspešného vychovávania absolventov je otázka motivácie a ich aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, rozvoj samostatnosti a kreatívneho myslenia vo vyučovaní. Z hľadiska koncepcie rozvoja školy sa snažíme viesť žiakov k tvorivému učeniu a plnohodnotnému rozvoju so zreteľom na individuálne možnosti a schopnosti. Prenikaním vedy a techniky do výroby, zavádzanie automatizovaných systémov riadenia nás núti modernizovať aj výchovno-vzdelávací proces, ak chceme vychovávať plnohodnotných absolventov v oblasti programovania.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci študijných odborov so strojárskym zameraním, predovšetkým žiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorí sa pripravujú počas štúdia pre potreby a prácu v automatizovaných prevádzkach.

 Žiakom chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu pre potreby práce v priemysle. Novým vybavením odbornej učebne potrebnou didaktickou technikou budú mať možnosť nadobúdať vedomosti a zručnosti v oblasti programovania technologických postupov, strojových súčiastok, technického kreslenia a strojárskej technológie. Interaktívnym vyučovaním sa žiaci naučia potrebné odborné predmety zaujímavou formou, ktorá u nich vzbudzuje záujem o osobnostný a odborný rozvoj. Výchovno-vzdelávací proces bude z odborného hľadiska aktuálnejší, efektívnejší a optimalizovaný z hľadiska technického rozvoja žiaka. Žiaci budú mať možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti k úspešnému vykonaniu maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky. Prostredníctvom modernej didaktickej techniky chceme pripravovať žiakov tak, aby boli schopní vyrovnávať sa s meniacimi a náročnejšími požiadavkami technologickej praxe v priemysle. Popri vedomostiam, spôsobilostiam a zručnostiam sa musí každý žiak vyznačovať samostatnou a tvorivou prácou, ktorej súčasťou je intuitívne myslenie a aktívne osvojovanie si nových poznatkov vo vzťahu k svojej profesii. To je možné docieliť len moderným vybavením odborných učební, v ktorých je možné vyučovať vo vzťahu k praktickým zručnostiam.

Inovácia a racionalizácia vyučovacieho procesu vedie žiakov k aktívnej práci a samostatnému poznávaniu.

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je predovšetkým motivácia žiakov k nadobúdaniu odborných vedomostí a zručností pre potreby strojárskeho priemyslu, preverovanie ich vedomostí a zručností inovatívnym spôsobom vyučovania, fixácia učiva primeraným spôsobom s ohľadom na možnosti a schopnosti žiakov a následné diagnostikovanie získaných vedomostí.

Pri výchove a vzdelávaní budúcich strojárov a programátorov uplatňujeme požiadavky odbornej praxe s teoretickými znalosťami. Učivo je prepracované do didaktického systému, ktorý vychádza z aktuálnych potrieb pre odbornú prax. Každé učivo odborných predmetov obohacuje žiaka nielen vedomostne, ale zároveň ho pripravuje pre prácu v automatizovaných prevádzkach priemyslu. Poznanie žiakov neustále prehlbujeme a obohacujeme na základe konkrétnej praktickej činnosti, spolupracujeme s podnikmi na ďalšom uplatnení našich absolventov v praxi. Absolventi tak majú možnosť uplatnenia vo svojom odbore v našom regióne vo viacerých prevádzkach strojárskych a iných podnikov. Cieľavedomým uplatnením absolventov v praxi nevychovávame nezamestnaných ale aktívnych mladých ľudí, ktorí nájdu uplatnenie vo svojom odbore.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria