obrábač kovov

trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list

2433 H obrábač kovov

Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník, uplatniť sa môže na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, opravujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na menia­ce sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch obrába­nia kovov, ale aj iných materiálov. Svo­jím tvorivým prístupom podporuje mar­ketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stup­ňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria