• mechanik nastavovač

    •  

     2411 K mechanik nastavovač- absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list
      

     Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore mechanik nastavovač zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického vyučovania a priamo na pracovis­kách zamestnávateľov. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre obsluhu a nastavovanie obrábacích strojov, so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby a so základnými predpokladmi pre výkon samostatných podnikateľských aktivít. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického vyučovania a priamo na pracoviskách INA Skalica spol. s r.o. Praktická príprava (odborný výcvik) sa realizuje v prvých dvoch roč­níkoch výlučne v dielňach školy. V treťom ročníku sa žiaci už oboznamujú aj s prostre­dím strojárskych podnikov, najmä INA SKALICA, spol. s r.o., kde majú možnosť praco­vať na CNC strojoch. V 4. ročníku sa žiaci sústreďujú na programovanie CNC strojov a na jeho využitie v praxi. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebež­ne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučo­vacích predmetov. Škola rozvíja aj kompetencie v rámci pracovného prostredia, napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie seba­istoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, s ktorými sa stretnú v budúcom zamestnaní.