• mechanik opravár

    • trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností v tomto odbore umožňuje ab­solventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík, v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukonče­ní prípravy v učebnom odbore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov, opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby. Absolventi sú kvalifikovaní pracov­níci schopní uplatniť sa pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, me­chanizačných prostriedkov. V technologických procesoch sú schopní zabezpečovať pro­dukciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.