• programátor OaZSaZ

    •  

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)

     Žiaci poznávajú základy ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka v prostredí. V odbornom vzdelávaní je prí­prava zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasic­kých strojárskych zariadení, na obsluhu a programovanie automatizovaných stro­járskych zariadení. Pre kvalifikované vy­konávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzde­lanie, logické myslenie, schopnosť apli­kovať vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopnosť samostatne praco­vať a trvalo sa zaujímať o vývoj svojho od­boru. Praktická zložka prípravy je usku­točňovaná formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností pre obsluhu a programovanie automatizova­ných strojárskych zariadení.
     Škola vo výučbovej stratégii upred­nostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktic­kej prípravy nielen pre profesionálny ži­vot, ale aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatne­nie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problé­mových úloh, tímovej práci a spolupráci.Uplatňujú sa metódy dialogické, slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov ko­munikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku.