• Vychovný poradca

    • Výchovný poradca

     Mgr. Ľudovít Guzmický

     e-mail : vychporadca@centrum.sk


     Konzultačné hodiny:

     STREDA od 12:50  do 13:35 hod.

     V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.     Celoročné úlohy výchovného poradcu:

     • monitorovanie žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a v dochádzke,

     • pohovory s problémovými žiakmi, vedenie písomnej evidencie problémových žiakov,

     • spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky,

     • sprostredkovanie pedagogickej diagnostiky problémovým žiakom a zabezpečenie psychologických služieb, príp. inej odbornej starostlivosti

     • sledovanie adaptačného procesu žiakov 1. ročníka a spolupráca s triednymi učiteľmi

     • konzultačné pohovory s rodičmi žiakov so ŠVVP

     • vedenie kabinetu výchovného poradenstva (sumarizácia propagačných materiálov),

     • organizovanie prednášok a výchovno-preventívnych programov

     • spolupráca s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva

      

     Plan_prace_vychovneho_poradcu_v_sk._roku_2020-2021

     Plan_aktivit_na_podporu_rozvoja_citatelskej_gramotnosti