• PROFIL VO

    •  

     Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke www.uvo.gov.sk súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1.000  €, v ktorej pre každú zákazku uvedie:

                                                               a) hodnotu zákazky,

                                                               b) predmet zákazky,

                                                               c) identifikáciu úspešného uchádzača.

      

     Aktuálnu tabuľku nájdete tu: