Členstvo

 

 

Členstvo


1. Členstvo vo VROM  je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
     alebo  
právnická osoba. Fyzická osoba  mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom združenia  so súhlasom  
     zákonného zástupcu.


2. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo združenia.

 

3.  Po pričlenení ZRPŠ k OZ  8.7.2005 sú členmi OZ VROM zákonní zástupcovia žiakov 
     
počas ich štúdia na našej škole.

 

4. Členský príspevok sa platí každoročne spôsobom určeným valným zhromaždením 
    
vo výške odhlasovaného  rodičovského príspevku do ZRPŠ.

 

Práva členov


1. Byť informovaný o činnosti a hospodárení VROM.
2. Zúčastňovať sa práce a podujatí VROM.
3. Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti.
4. Navrhovať kandidátov do orgánov VROM.
5. Po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov VROM

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola strojnícka
    Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
  • 034/6645274 škola - sekretariát
    034/6644979 školské dielne
    034/6645362 vrátnica

Fotogaléria